Planschade/Nadeelcompensatie

Planschade
In iedere gemeente vinden ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen, mogelijk gemaakt door planologische besluiten in de zin van artikel 6.1, lid 2, Wro kunnen leiden tot planschade. Bijvoorbeeld de aanleg van een weg of de realisatie van een woonwijk kunnen voor nabijgelegen woningen of bedrijven leiden tot schade. De Grond Zaak treedt als onafhankelijk deskundige op om de schade te beoordelen. De schade bestaat uit een waardevermindering van de onroerende zaak of inkomensschade.
Of en zo ja in welke mate planschade voor vergoeding in aanmerking komt,  wordt bepaald door casuïstische jurisprudentie.

De Grond Zaak kan, als onafhankelijk deskundige, voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Deelnemen in een schadebeoordelingscommissie.
  • Organiseren van een hoorzitting waarin aanvrager, gemeente en eventuele derde belanghebbenden worden gehoord.
  • Opstellen (concept) advies.

Nadeelcompensatie
Als gevolg van besluiten en/of maatregelen van de overheid kunnen particulieren/bedrijven schade lijden. Bijvoorbeeld als gevolg van het afsluiten van een weg, het intrekken van een standplaatsvergunning of de herinrichting van een winkelstraat.
Het gaat om rechtmatige besluiten die niet in artikel 6.1, lid 2, Wro zijn vermeld.

De Grond Zaak kan, als onafhankelijk deskundige,  voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Deelnemen in een nadeelcompensatiecommissie.
  • Organiseren van een hoorzitting waarin aanvrager, gemeente en eventuele derde belanghebbenden worden gehoord.
  • Opstellen (concept) advies.