Anterieure overeenkomsten

(Her)ontwikkeling van locaties vindt doorgaans plaats op basis van een anterieure overeenkomst. Daarin worden afspraken gemaakt over de grond- en opstalexploitatie.

De minder florissante marktomstandigheden van vandaag de dag vragen om een andere totstandkoming van een anterieure overeenkomst.

Juist in deze tijd moeten partijen meer oog hebben voor elkaars belangen om overeenstemming te kunnen bereiken. Het gebeurt echter vrij vaak dat partijen zonder tussenkomst van een ‘mediator’ blijven vasthouden aan hun ‘oude voorwaarden’. Het inventariseren en benoemen van elkaars belangen en uitgangspunten is een eerste stap om tot een overeenkomst te komen.

Daarnaast is het door de gewijzigde marktomstandigheden niet altijd meer mogelijk om onverkort uitvoering te geven aan de gesloten anterieure overeenkomst. Dan dient te worden beoordeeld of de anterieure overeenkomst voorziet in een wijzigings- en beëindigingsmogelijkheid. Partijen kunnen aan de hand van gewijzigde uitgangspunten besluiten tot heronderhandeling over te gaan uitmondend in een nieuwe overeenkomst.

De Grond Zaak kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Transparant maken van belangen en (financiële) uitgangspunten en op basis van een gezamenlijk belang overeenstemming bereiken, resulterend in een anterieure overeenkomst.
  • Advisering over de in de overeenkomst voorkomende onderwerpen zoals samenwerkingsvorm (bijvoorbeeld bouwclaimovereenkomst/concessiemodel), aanbesteding, staatssteun, relatie met het exploitatieplan, etc.
  • Optreden als penvoerder (het maken van concept overeenkomsten).
  • In overleg met de opdrachtgever heronderhandelen over een wijzigingsovereenkomst.